Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • bij de verkoop van een reis bestaande uit vervoer, verblijf of andere diensten.
 • bij de verkoop van één of meer afzonderlijke prestaties die een reis of verblijf mogelijk maken.

WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN INZAKE HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

a. Met het oog op de boeking moet de reiziger alle nodige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar worden gevraagd. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

b. Vóór de reisovereenkomst wordt gesloten, moet de reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm, de volgende inlichtingen krijgen, opdat de reiziger de nodige documenten en formaliteiten zou kunnen in orde brengen:

 • algemene informatie over de vereiste paspoorten en visa, en met name de termijnen om die te verkrijgen;
 • de geneeskundige vereisten voor de reis en het verblijf; informatie vindt u ook bij het plaatselijke GG&GD kantoor.
 • het feit of er al dan niet een verzekering in de prijs is begrepen of door de reiziger desgewenst kan worden aangegaan om de kosten te dekken van annulering door de reiziger of de kosten voor repatriëring bij ongeval of ziekten en zo ja welke de algemene voorwaarden van die overeenkomst zijn.
  MINDFUL ADVENTURE STELT ALS VOORWAARDE HET AANGAAN VAN EEN REISVERZEKERING MET WERELDDEKKING VERPLICHT!

Reizigers van niet-Nederlandse nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

c. Tijdig vóór de geplande vertrekdatum moet de reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm de volgende inlichtingen krijgen:

 • alle nodige informatie over het traject

TOTSTANDKOMING VAN DE REISOVEREENKOMST

De factuur die bij de boeking wordt opgesteld geldt als bewijs van de bepalingen van de reisovereenkomst. Indien de geboekte reis is opgenomen in een brochure of op de website van de reisorganisator, dan maken de gegevens in die brochure mede deel uit van de reisovereenkomst.

De factuur mag enkel afwijken van de reisbrochure, indien de wijzigingen zich vóór de ondertekening van de bestelbon – factuur duidelijk ter kennis van de reiziger werden gebracht en/of indien de partijen de wijzigingen aan de reisovereenkomst overeenkomen na het afsluiten ervan. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst.

REISBEVESTIGING

De definitieve reisovereenkomst ontstaat wanneer de boeking door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar aan de reiziger wordt bevestigd.

Wijkt de inhoud van de bestelbon- factuur af van die van de reisbevestiging, of gebeurt de bevestiging niet binnen de 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon – factuur of binnen de andere uitdrukkelijk overeengekomen termijn, dan mag de reiziger er van uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft hij het recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

PRIJS

De prijsberekening is gebaseerd op de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland zoals deze in het reisvoorstel bij iedere prijs duidelijk vermeld staan.

De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten (zie reisvoorstel) zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing of een herziening van de prijs in een omstandigheid zoals hierna omschreven.

Wanneer er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten, de heffingen en belastingen, verschuldigd voor bepaalde diensten of de wisselkoersen van toepassing op de reis, kan de prijs naar boven of naar beneden worden herzien.

Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverlaging, dan gebeurt de herziening enkel indien de kosten die daarmee gepaard gaan niet in wanverhouding staan met de prijsverlaging.

Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverhoging met méér dan 10%, dan mag de reiziger de overeenkomst zonder schadevergoeding ontbinden. Hij heeft dan enkel recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen, met uitzondering van het bedrag van de nota (of voorschotnota) zoals overeengekomen bij de confirmatie van de betreffende reis.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan te allen tijde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, mits hij de reisorganisator en/of reisbemiddelaar hiervoor vergoedt. In geval van annulering door de reiziger is de reiziger aan de reisorganisator de volgende bedragen verschuldigd:

tot 90 dagen voor vertrek: 30% van de prijs, met een minimum van € 200,- (of het bedrag van de voorschotnota zoals overeengekomen)
Van 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de totale prijs;
Van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 75% van de totale prijs;
Binnen 30 dagen voor vertrek en vanaf de dag van vertrek: 100% van de totale prijs.

VERVANGING EN ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan zich voor de uitvoering van de reisovereenkomst door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de bijzondere eisen betreffende de reis en het verblijf, en mits de reiziger de reisorganisator en/of reisbemiddelaar vergoedt voor alle kosten die daardoor worden veroorzaakt. De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator en/of reisbemiddelaar voor alle kosten ten gevolge van deze vervanging en voor het saldo van de reis.

Vraagt de reiziger om een andere wijziging (datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel,…), dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

REGELING VLIEGTICKET

De reiziger wordt geacht zelf zorg te dragen voor een vliegticket naar bestemming. De reisorganisator adviseert de reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook adviseert de reisorganisator pas over te gaan tot het aanschaffen van een ticket als de reisorganisator heeft laten weten dat de reis doorgaat. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor een vroegtijdige aanschaf van het vliegticket of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR

Wanneer de reisorganisator de reis vóór de overeengekomen vertrekdatum annuleert wegens overmacht of omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum en de reiziger daar zo snel mogelijk, en uiterlijk 15 dagen vóór de vertrekdatum van op de hoogte wordt gebracht, heeft de reiziger enkel recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

De reisorganisator moet de annulering zo spoedig mogelijk aan de reiziger kenbaar maken.

WIJZIGING

Indien de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst op een wezenlijk punt, zoals de prijs, ingrijpend te wijzigen, dient hij de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen zodat deze kan beslissen of hij de overeenkomst zonder schadevergoeding zal opzeggen of dat hij integendeel akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de overeenkomst.

Dat voorstel tot wijziging moet schriftelijk worden meegedeeld en moet zowel de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst bevatten als de invloed ervan op de prijs. Het aangeboden alternatief moet ten minste van gelijkwaardige of van betere kwaliteit zijn. Is het toch van mindere kwaliteit, dan moet het verschil in prijs worden terugbetaald. In al die gevallen heeft de reiziger, waar passend, recht op een schadeloosstelling. De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zo snel mogelijk zijn beslissing meedelen.

Indien na het vertrek van de reiziger een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator ervoor dat voor de reiziger geschikte alternatieve regelingen worden getroffen zodat hij zijn reis zonder extra kosten kan voortzetten. In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van het verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten.

Zijn dergelijke regelingen onmogelijk of heeft de reiziger deugdelijke redenen om het voorstel niet te aanvaarden, dan zorgt de reisorganisator, in voorkomend geval, voor een gelijkwaardig vervoermiddel dat de reiziger zonder extra kosten terugbrengt naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats van terugkeer.

In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos.

AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de reisorganisator als de reisbemiddelaar is evenzeer aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn personeel als voor zijn eigen daden en nalatigheden, tenzij hij bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is ten aanzien van de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Het maakt daarbij niets uit of deze verplichtingen door hemzelf dan wel door andere dienstverleners aan te spreken. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan enkel aan die aansprakelijkheid onderuit als hij kan bewijzen dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld, o.a. bij de keuze van de andere dienstverleners.

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt doordat de reisovereenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, behalve indien:

 • de tekortkoming aan de reiziger te wijten is;
 • de tekortkoming te wijten is aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de diensten bedoeld in de overeenkomst en niet kon worden voorzien of worden opgeheven; de tekortkoming te wijten is aan overmacht;
 • de reisorganisator en/of reisbemiddelaar bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.

Behalve in geval van een ernstige tekortkoming door de reiziger, is de reisorganisator en/of reisbemiddelaar verplicht om zijn best te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger hulp te bieden. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de reiziger, wanneer hij het is die de tekortkoming heeft begaan.

In geval van ziekte van de reiziger

Tijdens je reis kan de reiziger ziek worden of een ongeluk krijgen. De reisorganisator zorgt ervoor dat de reiziger naar een dokter of ziekenhuis wordt gebracht. De reisorganisator meldt dit bij de verzekeraar die de kosten achteraf zal vergoeden. De reiziger zal dus cash moeten betalen. Mindful Adventure stelt een reisverzekering met werelddekking verplicht. Mocht de reiziger een ongeval krijgen of ziek worden, dan kan hij of zij dit niet via Mindful Adventure terugkrijgen.

GARANTIEREGELING

STO-rgb logo-300Mindful Adventure is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Zij biedt pakketreizen aan en is via de VvKR een verplichting aangegaan met de Stichting Take Over om te voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde reisgarantie. Deze luidt als volgt: “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”

DE BETALING VAN DE REIS

De STO neemt voor een failliete reisorganisatie alleen de bovengenoemde taken op zich als wij werken met een Derdengelden Regeling. Dit betekent dat de reiziger de reissom niet aan Mindful Adventure betaalt maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Nadat je je hebt aangemeld voor een safari ontvang je per email een bevestiging/factuur van Mindful Adventure met de aanbetaling en de definitieve betaling. Vervolgens stuurt Certo Escrow je per email een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Vervolgens kun je daar je aanbetaling, en tot twee maanden voor aanvang van de reis de gestelde restbetaling voldoen. Vanaf twee maanden dient het hele bedrag te worden voldaan. Bij een late boeking, zal Certo Escrow je verzoeken, om de betaling van de reissom per omgaande te voldoen.

Wanneer de reis goed is verlopen zal de reissom 1 dag na afloop van je reis overgemaakt worden aan Mindful Adventure. Alleen in het geval dat Mindful Adventure in surseance van betaling komt of failliet gaat, kun je direct inloggen op de site van Certo Escrow, waar je een blauwe stopknop vindt. Zodra je hierop klikt zal Certo Escrow jouw geld overmaken aan de STO. Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen, dat je ofwel het rechtmatige deel van je reissom terug krijgt, dat je de reis af kunt maken of dat je naar huis terug kunt keren.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.

KLACHTENREGELING

Klachten vóór de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar, af anders bij de reisorganisator.

Klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en op gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks aan de reisorganisator.

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij ten laatste 4 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.